Adatvédelmi tájékoztató: A felhasználói élmény fokozása és a személyre szabott legjobb ajánlatok érdekében, valamint kényelmi illetve statisztikai célból weboldalunk  cookikat (sütiket) tárol a készülékén és webszervereken. Ezen adatok tárolásának módját a “Beállítások” feliratra kattintva tudja módosítani. Abban az esetben, ha hozzájárul a sütik használatához, kattintson az OK gombra. Részletesebb információ az "Adatvédelmi szabályzat" menüpontban található.

Adatvédelmi szabályzat

BEVEZETÉS
 
A DIY online Kft. (székhely: 2049 Diósd, Géza fejedelem utca 2/A., a továbbiakban: „Adatkezelő”) a jelen adatvédelmi szabályzatban (a továbbiakban: „Szabályzat”) ismerteti, hogy hogyan gyűjti, használja, adja át, továbbítja és tárolja ügyfelei és vásárlói személyes adatait. Adatkezelő kijelenti, hogy a jelen Szabályzat megfelel a hatályos adatvédelmi szabályoknak.
Adatkezelő bármikor jogosult a jelen Szabályzat egyoldalú megváltoztatására annak érdekében, hogy az a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfeleljen, ideértve az Adatkezelő szolgáltatásainak megváltozásával kapcsolatos módosításokat is. A jelen Szabályzat változásairól, a változással egyidejűleg tájékoztatjuk az érintetteket a www.szerszamkell.hu honlapon. A jelen Szabályzat és annak mindenkori módosításai megtalálhatóak a www.szerszamkell.hu címen.
Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi pdf ikonra kattintva:  
 

A jelen Szabályzat az alábbi jogszabályokon alapul:
-    a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) rendelete (a továbbiakban: „GDPR”),
-    az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)
-    a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
-    a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”),
-    az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker. tv.”)
-    a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény („Direktmarketing tv.”)
-    a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magán-nyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény („Szvtv.”)
-    a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számv. tv.”)
-    az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény („Art.”)
-    a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fgy. tv.”)
-    a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény („Posta tv.”)
-    a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény („Hpt.”);
-    a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet („Fgy. NGM rend.”).
 
 
 

2. Fogalmak
 

 „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
„adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy hazai jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a hazai jog is meghatározhatja;
„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
„biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat. A fényképek kezelését nem szükséges szisztematikusan különleges adatkezelésnek tekinteni, mivel azokra csak azokban az esetekben vonatkozik a biometrikus adatok fogalommeghatározása, amikor a természetes személy egyedi azonosítását vagy hitelesítését lehetővé tevő speciális eszközzel kezelik őket.
„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a hazai joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
„cookie”: a cookie egy rövid szöveges fájl, amit a webszerverünk elküld az érintett eszközére (legyen szó bármilyen számítógépről mobiltelefontról vagy tabletről) és olvas vissza. Vannak ideiglenes (munkamenet vagy más néven session) cookie-k, amelyek automatikusan törlődnek az eszközéről, amikor bezárja a böngészőt, és vannak hosszabb élettartamú cookie-k, amelyek hosszabb ideig maradnak az érintett eszközén (ez függ az érintett eszközének beállításaitól is);
„egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
„érintett” a személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható személy, amely mindig egy meghatározott személy kell, hogy legyen. Kizárólag természetes személyek minősülnek érintettnek, tehát jogi személyek nem, ezáltal az adatvédelem csak a természetes személyek adatait védi. Viszont személyes adatnak minősül például az egyéni vállalkozó vagy egy cég képviselőjének adata is (pl. telefonszáma, email címe, születési helye, ideje stb.).
„érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
„harmadik ország”: azon ország, amely az Európai Uniónak és az Európai Gazdasági Térségnek nem tagállama. Az Európai Unió tagállamai köthetnek olyan nemzetközi megállapodásokat, amelyek kiterjednek a személyes adatoknak a harmadik országok vagy a nemzetközi szervezetek részére történő továbbítására, ha e megállapodások nem érintik a GDPR vagy az uniós jog egyéb rendelkezéseit;
„kötelező erejű vállalati szabályok”: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ;
„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
„szaküzlet”: a DIY online Kft. boltjai;
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. A természetes személyek továbbá összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, például IP-címekkel és cookie-azonosítókkal, valamint egyéb azonosítókkal, például rádiófrekvenciás azonosító címkékkel. Ezáltal olyan nyomok keletkezhetnek, amelyek egyedi azonosítókkal és a szerverek által fogadott egyéb információkkal összekapcsolva felhasználhatók a természetes személyek profiljának létrehozására és az adott személy azonosítására;
„nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre, vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre;
„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális, vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
„vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;
„adatvédelmi tisztviselő”: Adatkezelő, különös tekintettel arra, hogy egyes webáruházak üzemeltetési tevékenysége esetenként olyan adatkezelési műveleteket is foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé (különösen, de nem kizárólagosan figyelembe véve az adott adatkezelő ügyfeleinek számát és az adott webáruházhoz kapcsolódó, az ügyfelek hozzájárulásán alapuló retargeting viselkedési alapú reklámozási, illetve profilalkotási tevékenységet) adatvédelmi tisztviselőt jelölhet ki.
Adatvédelmi tisztviselő kijelölése esetén az adatkezelő biztosítja, hogy az adatvédelmi tisztviselő a személyes adatok védelmével kapcsolatos összes ügybe megfelelő módon és időben bekapcsolódjon. Az adatvédelmi tisztviselő a feladatai ellátásával kapcsolatban utasításokat senkitől nem fogadhat el, feladatai ellátása kapcsán senki nem utasíthatja, feladatai ellátásával összefüggésben nem bocsájtható el és nem is szankcionálható. Az adatvédelmi tisztviselő közvetlenül az adatkezelő ügyvezetőjének tartozik felelősséggel, azaz véleménye és tanácsai kapcsán közvetlenül az ügyvezető felé jogosult és köteles közvetlenül jelentést tenni.

Az érintettek a személyes adataik kezeléséhez és a GDPR szerinti jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak. Az adatvédelmi tisztviselőt feladatai teljesítésével kapcsolatban titoktartási kötelezettség, illetve az adatok bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettség köti.
Az adatvédelmi tisztviselő alapvetően a következő feladatokat látja el:
a) tájékoztat és szakmai tanácsot ad az Adatkezelő, továbbá az adatkezelést végző alkalmazottak részére a GDPR, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban;
b) ellenőrzi a GDPR-nak, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezéseknek, továbbá az Adatkezelő személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben részt vevő személyzet tudatosság-növelését és képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is;
c) kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi a hatásvizsgálat GDPR 35. cikk szerinti elvégzését;
d) együttműködik a felügyeleti hatósággal; és
e) az adatkezeléssel összefüggő ügyekben – ideértve a GDPR 36. cikkben említett előzetes konzultációt is – kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti hatóság felé, valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele.
Az adatvédelmi tisztviselő feladatait az adatkezelési műveletekhez fűződő kockázat megfelelő figyelembevételével, az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményére és céljára is tekintettel végzi.
Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének nevét és elérhetősége: Nagy Gábor Imre ügyvezető, info@szerszamkell.hu

3.    Az adatkezelés elvei
 
Az Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, az érintettek számára átlátható módon, a jelen Szabályzatban, ill. az annak mellékletét képező dokumentumokban meghatározott, egyértelmű és jogszerű célokból kezeli („célhoz kötöttség elve szerint”). Az adatkezelés az Adatkezelő céljainak eléréséhez szükséges mértékre korlátozódik („adattakarékosság”). A pontosság elvének megfelelően Adatkezelő biztosítja, hogy az általa kezelt személyes adatok naprakészek, ennek érdekében Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság elve”). Adatkezelő tudomásul veszi, hogy a személyes adatokat csak a céljainak eléréséhez szükséges ideig tárolhatja („korlátozott tárolhatóság elve”). Adatkezelő az adatok kezelését oly módon végzi, hogy a megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is („integritás és bizalmas jelleg”). Ezen adatkezelési elvnek való megfelelés érdekében tett adatbiztonsági intézkedéseket a jelen Szabályzat 9.8 pontja tartalmazza. Adatkezelő a bemutatott elveknek való megfelelés igazolása érdekében az egyes adatkezelési műveleteiről belső adatkezelési nyilvántartásokat vezet („elszámoltathatóság elve”).
Ezen Szabályzatban foglalt elvek a személyes adatokkal kapcsolatos gyakorlatunkat ismertetik. Adatkezelési elveink érvényesek a papíralapú adatkezelésekre, valamint valamennyi, az Adatkezelő által üzemeltetett eszközre, webhelyre, ügyfélszolgálati platformra vagy egyéb online alkalmazásra, amely internetes hivatkozással vagy egyéb módon hivatkozik rájuk. 

4.    Általános információk, a szabályzat hatálya, az adatkezelés alapja, célja

Az érintett személyes adatait Adatkezelő az érintett által igénybe vett szolgáltatások biztosításához, az érintett igénybe vevői igényeknek megfelelés javítása érdekében kezeli. Adatkezelő az alábbi célokból illetve az alább felsorolt tevékenységek kapcsán végez személyes adatok kezelésével járó adatkezelést:
a) a www.szerszamkell.hu oldalon történő vásárlások és az ott nyújtott szolgáltatások során,
b) a hírlevelekre történő feliratkozás során,
c) promóciók, nyereményjátékok lebonyolítása során,
d) az Adatkezelő szaküzlet(ei)ben történő vásárlások és az ott nyújtott szolgáltatások során,
e) ügyfélszolgálat, panaszkezelés során
f) a személy- és vagyonvédelmi célból alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszerek működtetése során
g) munkajogi, valamint munkavégzésre irányuló jogviszonnyal összefüggő tevékenység során, 
h) cookie-ra vonatkozó speciális szabályok, Google Ads, Google Analitycs..
 
4.1. Általános információk az egyes fenti adatkezelések kapcsán:
a) adatkezelő és elérhetőségei: az DIY online Kft. (székhely: 2049 Diód, Géza fejedelem utva 2/A., cégjegyzékszám: 13-09-218776, e-mail:, info@szerszamkell.hu, webcím: www.szerszamkell.hu);
b) adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: Nagy Gábor Imre info@szerszamkell.hu. telefon: +36-1-700-1100;
c) személyes adatok kezelésének célja és jogalapja: egyes adatkezeléseknél jelen Szabályzat szerint;
d) személyes adatok tárolásának időtartama vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjai: egyes adatkezeléseknél jelen Szabályzat szerint;
e) az érintettek a jelen Szabályzat szerint jogosultak kérelmezni az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet adathordozhatósági jogával is.
Az Adatkezelő minden szükséges esetben előzetesen elvégezte, illetve alkalmazza az érdekmérlegelési tesztet, tekintettel van a szükségesség és arányosság követelményére, a fokozatosság elvére, az előzetes tájékoztatás követelményére.

Az Adatkezelő a személyes adatokat jelen Szabályzat alapján kezeli. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelő által folytatott mindennemű – személyes adatot érintő – adatkezelésre, illetve adatfeldolgozásra.
A Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Adatkezelő szolgáltatását igénybe vevő felhasználóra, a jelentkezőkre, az Adatkezelő valamennyi, adatkezelést és / vagy adatfeldolgozást végző munkavállalójára, továbbá az Adatkezelővel adatkezeléshez kapcsolódó jogviszonyban álló természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, a velük kötött szerződésben, illetve a jelen szabályzatban rögzített mértékben. 

A Szabályzat hatálya kiterjed különösen az Adatkezelő adatbázisainak használatára, az Adatkezelő és az érintett közötti minden közlésre továbbá minden, az Adatkezelő és az érintett közötti megállapodásra, illetve adatkezelésre. Érintettnek minősül minden természetes személy, akinek személyes adatait az Adatkezelő kezeli.
A Szabályzat, illetve az adatkezelés célja, jogalapja és hatálya a felhasználók vonatkozásában
A Szabályzat célja, hogy:
•    meghatározza az Adatkezelő felhasználóival kapcsolatban keletkezett, személyes adatokat tartalmazó elektronikus dokumentumok és iratok kezelésének rendjét,
•    biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését,
•    megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.

A felhasználók / vásárlók vonatkozásában az adatkezelés célja és jogalapja:
Személyes adat    Az adatkezelés célja    Az adatkezelés jogalapja


Vezeték- és keresztnév    Adatkezelő kapcsolatfelvétele, kapcsolattartása a felhasználóval, a szolgáltatás igénybevétele, illetve a szabályszerű számla kiállítása    GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése

Felhasználó név    A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítás, regisztráció lehetővé tétele    GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése


Jelszó    A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges felhasználói fiókba történő, biztonságos, azonosítás elősegítő belépéshez szükséges    GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése

E-mail cím    
Kapcsolattartás    GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése

Telefonszám    
Kapcsolattartás    GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése

Számlázási név és cím    A szolgáltatás igénybevétele után díj számlázása, Adatkezelő követelésének érvényesítése     GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése

Regisztráció időpontja    Techninikai feltételek megvalósulása, technikai műveletek végrehajtása     GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.

Regisztrációkori IP cím    Technikai feltételek megvalósulása, technikai műveletek végrehajtása    a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A weboldalt használó felhasználók a www.szerszamkell.hu felületen történő regisztrációkor írásban (a weboldalon található box jelölésével) adják meg önkéntes hozzájárulásukat személyes adataik kezeléséhez azzal a céllal, hogy a megadott adatokat az Adatkezelő a jelen Szabályzatban írtak szerint kezelje, illetve a jelen Szabályzatban megjelölt személyek felé továbbítsa.
A felhasználók által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az Adatkezelő – ettől eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – a polgári jog elévülésre vonatkozó szabályaira figyelemmel az adat rendelkezésre bocsátásától, illetve az adat felhasználásával végzett művelet (ügylet) megvalósulásától számított 5 évig kezeli. Amennyiben az adat rendelkezésre bocsátása, illetve az adat felhasználásával végzett művelet időpontja eltérő, úgy a fentiekben írt 5 éves határidő a későbbi időponttól számítandó.

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának, az adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes. 
Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. 
Az Adatkezelő által végzett adatkezelést az Adatkezelő tartja nyilván. Az Adatkezelő biztosítja az érintett által rendelkezésre bocsátott személyes adatok jelenben és jövőben való bizalmas kezelését a hatályos nemzeti és európai jogszabályi rendelkezésekkel összhangban.

4.2. A www.szerszamkell.hu oldalon történő vásárlások és az ott nyújtott szolgáltatások során végzett adatkezelések
 
Regisztráció a www. szerszamkell.hu oldalon, vásárlás, ügyfélszolgálat, panaszkezelés. Az adatkezelés célja a webáruházában történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, a vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, a célzottabb kiszolgálás, a direktmarketing tartalmú megkeresések, valamint tájékoztatás az aktuális információkról, akciós ajánlatokról, ügyfélszolgálat, panaszkezelés. 
A www. szerszamkell.hu oldalon történő hírlevél feliratkozások során végzett adatkezelések
Hírlevelekre a honlapon fel lehet iratkozni. Az adatkezelés fő célja hogy az érintettek részére marketing tartalmú megkereséseket küldjön. Az Adatkezelő felhasználhatja az adatokat marketingcélú kutatásokhoz és felmérésekhez. A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően az Adatkezelő nyilvántartást vezet azon természetes személyekről, akik a hírlevél-szolgáltatásra feliratkoztak. A nyilvántartásban nem szereplő természetes személyek részére az Adatkezelő nem küld hírleveleket.
  
4.3. Az Adatkezelő szaküzleteikben vagy a www.szerszamkell.hu weboldalon történő vásárlások és az ott nyújtott szolgáltatások során végzett adatkezelések
Adatkezelő a vásárlói adatokat ügyviteli rendszerében tárolja elektronikus formában. A papír alapon keletkezett, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok is megőrzésre kerülnek.
 
Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő szaküzleteiben történő vásárlás, megrendelés, a számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, termékek félre tétele, vásárlói kapcsolattartás.
A kezelt személyes adatok köre: tranzakció száma, dátuma és időpontja, bizonylat tartalma, ÁFA-s számla esetén név, cím és adóazonosító jel, a vásárolt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, fizetési mód.
 
Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a
•    termék és szolgáltatás-értékesítés és termék félre tétele esetén az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján;
•    a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, valamint a számlakiállítás és a fizetés lebonyolítása során jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a Számvit. tv. 169.§ (2) bekezdése és az Áfa tv. 169.§ alapján;
•    a vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás és a megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése során az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján;
•    kártyás fizetés során a visszaélésgyanús tranzakciók kiszűrése esetén jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján.
 
Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés időtartama
•    a szerződés teljesítéséig illetve a Ptk. 6:22. § alapján a vásárlás időpontjától számított 5 évig;
•    ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni termék, illetve szolgáltatás vásárlása esetén a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig;
•    a termékek félre tétele, megrendelése esetén a vásárló neve, telefonszáma az értesítéséig, a termék megvásárlásáig, a további adatok tekintetében pedig a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 évig.
 
Az Adatkezelő direkt marketing célú adatkezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, amely egyértelmű és kifejezett (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja). Az érintett egyértelmű, kifejezett előzetes hozzájárulását az Adatkezelő webáruházában a „Kifejezetten hozzájárulok, hogy a DIY Online Kft. részemre ajánlatokat küldjön (értesítsen az akciókról, nyereményjátékokról)” szövegrész melletti jelölőnégyzet kipipálásával adja meg, adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően. A „Kifejezetten hozzájárulok, hogy a DIY Online Kft. részemre ajánlatokat küldjön (értesítsen az akciókról, nyereményjátékokról)” szövegrész melletti jelölőnégyzet kipipálásával kifejezett hozzájárulását adja, hogy magadott személyes adatait, különös tekintettel a megadott érdeklődési körökre, az Adatkezelő arra használja fel, hogy termékeit és szolgáltatásait személyre szabottan, direkt marketing eszközök (így különösen e-mail, elektronikus hírlevél, nyomtatott marketing anyagok, direkt marketing célú telefon hívások) igénybe vételével kínálja Önnek.
Az érintettek: minden olyan természetes személy, aki egyértelmű, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelő  személyes adatait direkt marketing céljára kezelje.
Az adatkezelési célok: kapcsolattartás szolgáltatásnyújtással, termékértékesítéssel kapcsolatos reklámok, ajánlatok küldése, akciókról való értesítés céljából telefonon, elektronikus vagy postai úton.
A kezelt személyes adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok direkt marketing célú kezelésére vonatkozó hozzájárulás érintett általi visszavonásáig.
Nevének közlésével Ön lehetővé teszi az Adatkezelő számára a személyes megszólítást és adatainak egyszerű kezelését. A címével kapcsolatos adatok, különösen az irányítószám, lehetővé teszi az Adatkezelő számára, hogy az adott régióra kialakított ajánlatokat tegyen Önnek. Az Adatkezelő továbbá folyamatosan törekszik ajánlatai javítására. Ide tartozik az elküldött ajánlatok kiértékelése is (pl. hogy a közölt e-mail-cím elérhető-e, mely e-maileket nyitották meg, illetve történt-e visszacsatolás, automatikus válasz, hibaüzenet). Az adatokat kizárólag az Adatkezelő kezeli, az Adatkezelő az adatokat nem toovábbítja. 
Az Ön által adott hozzájárulás bármikor visszavonható. 


4.4. Az Adatkezelő szaküzleteiben lévő ügyfélszolgálata és panaszkezelése során végzett adatkezelések
 
Ügyfélszolgálat és panaszkezelés
Az adatkezelés célja az Adatkezelő által eladott termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, panaszok kezelése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, és a Fgytv.17/A. § (7) bekezdése. A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, a fogyasztó neve, címe, a fogyasztási cikk megnevezése, vételára, a vásárlás és a hiba bejelentésnek időpontja, a hiba leírása, a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény és a kifogás rendezésének módja. Az adatkezelés időtartama a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 év.
 
Garanciális ügyintézés
Az adatkezelés célja az Adatkezelő által forgalmazott termékek javítása, szervizszolgáltatás. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4.§ (1) bekezdése. A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, a fogyasztó neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, dátum, aláírás. Az adatkezelés időtartama: 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (6) bekezdése alapján három év.

Az Adatkezelő telefonos Ügyfélszolgálatot tart fenn, amelynek igénybevétele esetén az ügyintézővel folytatott beszélgetés nem kerül rögzítésre.

4.5. Személy és vagyonvédelem

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a raktárainak és az üzlethelyiségeinek helyt adó ingatlanokon, valamint az általa üzemeltett valamennyi szaküzletben elektronikus megfigyelőrendszereket (kamera) működtet. A kamera szabályzat az üzlethelyiségekben és raktárakban az érintettek számára közvetlenül elérhető.

4.6. Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés
 
Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a beérkezett önéletrajzokat, pályázati anyagokat azok beérkezésétől számított egy évig tárolja, annak érdekében, hogy esetlegesen felmerülő toborzási igényeihez ezen időszak alatt felhasználja. 
A munkavállalókkal kapcsolatos adatkezelésekre vonatkozó további részletes információkat a munkavállalók munkaszerződéseinek a mellékletet tartalmazza.

4.7. Cookie, Google Ads, Google Analitycs

Az Adatkezelő a weboldalán sütiket (cookie-kat) használ. 
A weboldal fő funkciójához szükséges sütik elhelyezése, IP cím naplózás kizárólag a weboldal üzemeltetése céljából, a weboldal működőképessége, alapvető funkcióinak biztosítása, és a számítógépes rendszer biztonsága érdekében történik. Erre figyelemmel a sütik kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) (f) pontja szerinti jogos érdek. A fentiekben írt sütik esetében a jogos érdek érvényesítése előnyt élvez az Ön személyes adatokhoz fűződő rendelkezési jogához képest, mivel enélkül nem megvalósítható a weboldal teljes körű működése és biztonsága. Ezen célból kezelt személyes adatok harmadik személynek csak a célhoz szükséges körben adhatóak át (például szerver üzemeltetőnek, rendőrségnek). Ezen céllal és jogalappal kezelt adatok egyéb céllal nem használhatóak fel. 

A weboldal fő funkciójához nem szükséges sütik (pl. statisztikai célú, a pillanatnyi működéshez nem szükséges technikai adatokat gyűjtő, a szolgáltatás jövőbeni fejlesztéséhez vagy látogatószám méréshez használt sütik, marketing célú, követő, hirdetésekhez kapcsolódó sütik) alkalmazása az Ön hozzájárulása alapján történik, vagyis ezen sütiket Ön visszautasíthatja. Ezen sütik használatára az Ön – GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja szerinti – hozzájárulása esetén kerül sor. Ez utóbbi sütik esetében az Adatkezelő felajánlja Önnek a sütik használatának visszautasítását, mint lehetőséget.

A weboldalon pixel, webjelzők (web-beacons), tiszta GIF-ek vagy hasonlók (közösen „pixel“) kerülnek elhelyezésre. Ezek olyan kis képek, amelyeket egy weboldalon vagy e-mailben helyeznek el. Mivel ezek a képek általában teljesen átlátszóak, nem láthatóak, és nem befolyásolják negatív módon a felhasználói élményt. A weboldal vagy e-mail-cím letöltésekor az ahhoz tartozó kép is letöltődik. Ezzel követhető például, hogy mely oldalakat milyen gyakran hívnak le, illetve hogy megnyitják-e és mikor a hírlevelet. A pixeleket gyakran alkalmazzák a sütikkel együtt. Amennyiben a böngészőjében deaktiválja a sütiket, a pixelen keresztül általában már csak azt számolják, hogy egy adott weboldalt hányszor hívnak le.

Az Adatkezelő tevékenysége során használja a Google Ads elnevezésű online reklámozási tevékenységet elősegítő szolgáltatást. Ezen konverziókövetésre szolgáló szolgálatást a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) nyújtja.
Abban az esetben, ha Ön egy weboldalt google hirdetés útján ér el, úgy egy – konverziókövetéshez szükséges – cookie kerül tárolásra az eszközére. Ezen cookik alapján azonban Ön nem azonosítható, figyelemmel a cookie érvényességének időtartamára.
Abban az esetben, ha Ön az Adatkezelő weboldalának meghatározott részeit böngészi (és a cookie még nem járt le), úgy az Adatkezelő, illetve a Google is tudomást szerezhet arról, hogy mely hirdetésre kattintott.
Valamennyi Google Ads ügyfél eltérő cookie-t kap, így azok nyomon követésére nincs lehetőség.
A konverziókövető cookie-k újtán szerzett információk célja, hogy a felhasználókról konverziós statisztikák készüljenek.
Amennyiben Ön nem kíván hozzájárulni ahhoz, hogy Önről konverziókövető adatok kerüljenek rögzítésre, úgy a böngészőjében lehetőség van arra, hogy letiltsa a cookie-k telepítésének lehetőségét. A letiltást követően Ön nem szerepel majd az erre vonatkozó statisztikában.
A Google Ads működéséről további információk az alábbi oldalon találhatók: www.google.de/policies/privacy/.

Az Adatkezelő tevékenysége során használja a Google Analytics elnevezésű szolgálatást, amelyet a Google Inc-től vesz igénybe. A Google Analytics különböző szövegfájlokat (cookie-kat) használ, amely alapján Az Ön tevékenységét elemzi.
Amennyiben Ön meglátogat egy weboldalt, úgy a weboldallal kapcsolatos cookie-k információi a legtöbb esetben a Google szerverein kerülnek tárolásra. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválással a Google az Ön IP azonosítóját az EU tagállamain belül – illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban egyaránt – lerövidíti. Egyes, ritka esetekben azonban sor kerülhet az Ön teljes IP azonosítójának a Google USA-ban található szerverére történő továbbításra, tárolására és lerövidítésére.
Az Adatkezelő ezirányú megbízása esetén a Google ezen információkat kiértékeli arra vonatkozóan, hogy Ön az Adatkezelő weboldalát hogyan használta, illetve, hogy a használatra vonatkozó jelentést készítsen, további szolgáltatásokat teljesítsen a weboldallal és az Ön internethasználatával kapcsolatosan.
A Google Analytics az Ön bármely böngészője által továbbított IP azonosítókat nem hasonlítja össze a Google egyéb adataival. Önnek lehetősége van arra, hogy a böngészőjében megtiltsa a cookie-k tárolását, azonban ennek következtében nem biztos, hogy a weboldal minden funkciója elérhető lesz. Amennyiben Ön letölti és eszközére telepíti az alábbi plugint, úgy megakadályozhatja, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookik által tárolt adatokat.


5.    Az érintettek tájékoztatása a jogaikról 
 
A tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatokhoz való hozzáféréshez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az Adatkezelő széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre, kivéve, ha az érintett másként kéri.
A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
 
Helyesbítés joga:
Az Adatkezelő az érintett kérésére az érintettre nézve pontatlan személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti. Az adatkezelés célját figyelembe véve az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatainak – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 
Törléshez („elfeledtetéshez való jog”):
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
c) megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;
d) a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből, mint a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának és biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan;
e) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;
f) közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést1; vagy
g) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 
Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett az Adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az Adatkezelő azon érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
 
Adathordozhatósághoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez („elfeledtetéshez”) való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
 
Tiltakozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja közérdek vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésének szükségessége, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
 
Visszavonás joga:
Az érintett jogosult arra, hogy amennyiben az Adatkezelő adatkezelése az érintett hozzájárulásán alapul hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 
Adatbiztonsági intézkedések:
Az Adatkezelő, valamint a szerverhálózat üzemeltetője az adatokat az észszerűen hozzáférhető legkorszerűbb hardver- és szoftvertámogatás mellett védi különösen a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisítéstől, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen, ezzel szolgálva az adatbiztonságot. Az Adatkezelő által kezelt adatokat főszabály szerint csak az Adatkezelőnek a jelen Szabályokban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában résztvevő munkavállalói és egyéb közreműködői ismerhetik meg, akiket munkaszerződésük, illetve a foglalkoztatásukra vonatkozó jogviszonyuk, továbbá egyéb szerződéses jogviszonyuk, a jogszabályi rendelkezések, illetőleg az Adatkezelő utasítása alapján valamennyi, általuk megismert adat tekintetében titoktartási kötelezettség terhel.
Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a __ név (székhely: __) szerverein találhatóak. Adatkezelő személyes adatokat a __ név (székhely: __)  és az Adatkezelő székhelyén található szervereken is tárol.
Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a kezelt adatok továbbításának időpontját, jogalapot, címzettet, adatok körének meghatározását, az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
 
Papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága
A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő, biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz már nem férhet hozzá, más számára fel nem tárhatóak, a folyamatos kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékesek férhetnek hozzá, illetve amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálásra kerülnek, Adatkezelő a digitálisan tárolt dokumentumokra irányadó biztonsági szabályokat alkalmazza, és ezt követeli meg adatfeldolgozóitól is.
 
A digitálisan tárolt személyes adatok biztonsága
A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő, biztonsági intézkedéseket alkalmaz. A rendszerben tárolt adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal – legalább felhasználói névvel és jelszóval – lehet csak hozzáférni, a személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről folyamatosan gondoskodik, a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával megakadályozza illetéktelen személyek hálózati hozzáférését
 
Eljárás a fenti jogok gyakorlásával kapcsolatos érintetti kérelem esetén:
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon (30 napon) belül tájékoztatja az érintett a jelen Szabályzatban rögzített jogok gyakorlásával kapcsolatos érintetti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal (60 nappal) meghosszabbítható. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás lehetőség szerint elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja, azzal, hogy amennyibe az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat 5:56 2022. 11. 23.

 
  • Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi pdf ikonra kattintva tölthető le:  
  • Adatvédelmi incidens jegyzőkönyv az alábbi pdf ikonra kattintva tölthető le